Planejament Urbanístic

El Planejament urbanístic vigent el podeu consultar a la següent adreça:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

1. Projecte de modificació puntual número 2 del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

En aquest apartat, trobareu el projecte de modificació que ha estat aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en data de 30 de març de 2016.