Avís Legal

Aquest lloc web i el seu domini corresponen a l’Ajuntament de la Selva de Mar.

La informació facilitada per mitjà d’aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica de l’Ajuntament o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats per l’Ajuntament, única que té plena validesa legal.

L’Ajuntament no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d’enllaços o altres sistemes.

Els serveis de l’Ajuntament estan adreçats als ciutadans que legalment puguin lliurar i consentir el tractament de les seves dades, majors de 14, excepte que es requereixi l’autorització expressa dels seus tutors legals o dels titulars de les dades, com seria el cas dels serveis que impliquen algun tipus de relació contractual, recollida de dades econòmiques o relatives a altres membres de la família.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de l’Ajuntament. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé a l’Ajuntament o a terceres persones degudament identificada la seva autoria o propietat.

A fi i efecte de preservar els drets de propietat intel·lectual i industrial, en el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha pogut produir una violació d’aquests drets, podrà notificar aquesta circumstància per escrit a l’Ajuntament utilitzant les dades de contacte del web o bé a la següent adreça de correu electrònic: ajuntament@selvamar.cat

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web que siguin responsabilitat de l’Ajuntament sempre que quedi constància de la procedència.No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa de l’Ajuntament.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 3.0 ES) de Creative Commons. El text complet de la llicència és a:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca.

L’escut oficial de l’Ajuntament i els altres dissenys i logotips que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia de l’Ajuntament, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit de l’Ajuntament. L’Ajuntament n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

El web de l’Ajuntament ofereix informació sobre esdeveniments, activitats, etc. que pot venir acompanyada de continguts, imatges, fotografies o vídeos realitzats en esdeviments públics.

En cas que l’usuari detecti algun contingut que pugui vulnerar la propietat intelectual de tercers o desitgi que la seva imatge o la dels seus fills menors o tutelats no apareguin a les imatges d’actes públics (recollides d’acord la legislació), ho pot comunicar a l’Ajuntament.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament.

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els serveis i continguts posats a la seva disposició, amb fins il·lícits, no autoritzats o fraudulents, o amb fins diferents als establerts en el present avís legal, que podrien perjudicar els interessos i / o drets de l’Ajuntament o de tercers.

L’Ajuntament entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà.

tractament de les seves dades es realitzarà únicament i exclusivament per als serveis que sol•licita i les competències de l’Ajuntament d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i societat de la informació. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació al tractament tot adreçant-se a l’Ajuntament per qualsevol mitjà.

Pot consultar el detall del tractament de dades que realitzem a la nostra política de privacitat.L’Ajuntament es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals subministrades per l’usuari.

L’Ajuntament informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat. Més informació sobre l’ús de les cookies la podeu llegir a Política de privacitat.

L’Ajuntament no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.