Equip de govern

Joan Maria Roig i Crespo

Alcaldia, serveis, urbanisme i relacions institucionals

alcaldia@selvamar.cat

 

Maria Nuria Marti i Garces

Tinent d’alcalde, coordinadora de les àrees delegades, adjunt urbanisme i patrimoni, interlocutora amb entitats i associacions.

 

Rosa Buscato i Sansballo

Serveis socials, atenció a persones, sanitat, educació i turisme

 

Dolors Purcallas i Purcallas

Dipositària i Tresorera, agricultura, medi ambient i esports

 

Rosa Maria Garrido i Filgueira

Festes, cultura, joventut i ocupacions/mercats

 

Consorci Costa Brava: Joan Maria Roig Crespo i Maria Nuria Marti Garces

Parc Natural: Joan Maria Roig Crespo i Dolors Purcallas i Purcallas

Empordà Turisme: Joan Maria Roig Crespo i Rosa Buscato i Sansballo

 

Consell Escolar: Rosa Buscató i Sansballo

Associació Cultural Els Estudis: Rosa Maria Garrido i Filgueira

 

Plens Ordinaris: 1r dimecres juliol, setembre, novembre… (cada 2 mesos)