Edictes BOP Girona

Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4839 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4781 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació inicial de l'expedient 92/2024 de modificació de crèdits del pressupost municipal de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 44-0 Edicte: 1577 CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA - Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i l'Ajuntament de Llançà desenvolupant parcialment el "Conveni entre els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Roses, Cadaqués, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Colera i el Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua, per l'establiment d'una xarxa bàsica supramunicipal d'abastament d'aigua en alta en l'àmbit de la Costa Brava Nord"
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 10911 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Esmena d'errades de l'aprovacio definitiva de les ordenaces fiscals de l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 10810 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 236-0 Edicte: 10408 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació definitiva de les ordenaces fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 232-0 Edicte: 10399 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació de les bases reguladores per a la provisió d'una plaça vacant d'auxiliar administratiu en règim de personal laboral indefinit a temps parcial
Exercici: 2023 Bop: 219-0 Edicte: 9628 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació provisional de la imposició de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2023 Bop: 200-0 Edicte: 8557 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 200-0 Edicte: 8541 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació inicial del Reglament del servei de subministrament d'aigua potable