La font de Mollor

Situada a l’oest del nucli urbà de la població, en un reduït eixamplament del carrer al qual dona nom, paral·lel a la riba esquerra de la riera de la Selva, al veïnat de Sant Sebastià.

Font formada per una ampla arcada de mig punt feta amb lloses estretes, de pissarra i disposades a sardinell. Al mur que la tanca, bastit amb rebles lligats amb morter, hi ha una portella enreixada que dona a la cisterna, donat que la font actualment s’utilitza com a pou públic. La cisterna és gran, coberta amb volta de canó, de la qual s’hi veuen les marques de l’encanyissat. Als costats hi ha un banc corregut de pedra. Damunt l’arcada hi ha el nom de la font amb rajoles ceràmiques.