La font de Mollor

Situada a l’oest del nucli urbà de la població, en un reduït eixamplament del carrer al qual dóna nom, paral·lel a la riba esquerra de la riera de la Selva, al veïnat de Sant Sebastià.

Font formada per una ampla arcada de mig punt feta amb lloses estretes, de pissarra i disposades a sardinell. Al mur que la tanca, bastit amb rebles lligats amb morter, hi ha una portella enreixada que dóna a la cisterna, donat que la font actualment s’utilitza com a pou públic. La cisterna és gran, coberta amb volta de canó, de la qual s’hi veuen les marques de l’encanyissat. . Als costats hi ha un banc corregut de pedra. Damunt l’arcada hi ha el nom de la font amb rajoles ceràmiques.

La Font de Mollor